DROMIA 2022 CONTINENTAL TOUR – Europe – BRONZE     TIMETABLE